NỘI DUNG CHUYÊN MÔN HỘI NGHỊ

 

Các nội dung chuyên môn của Hội nghị bao gồm:

SINH HỌC CƠ BẢN

SINH HỌC ỨNG DỤNG

KHOA HỌC GIÁO DỤC & GIẢNG DẠY SINH HỌC