YÊU CẦU CHO BÁO CÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRONG KỶ YẾU HỘI NGHỊ

 

1. Yêu cầu:

  • Kết quả nghiên cứu chưa được công bố trong bất kì ấn phẩm nào.
  • Mỗi người được đứng đầu danh sách tác giả không quá 02 bài.

    Sau khi nhận được bài, Ban biên tập sẽ gửi email xác nhận đã nhận được bài cho tác giả. Bài không được đăng sẽ không trả lại.

 

2. Hướng dẫn:

    Hướng dẫn định dạng và trình bày văn bản báo cáo có thể tải về tại đây:

HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN BÁO CÁO

 

3. Ấn phẩm:

    Bài báo gửi đến Hội nghị sẽ được các nhà khoa học chuyên ngành phản biện và đăng trong Kỷ yếu Hội nghị có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISBN, do Nhà xuất bản có uy tín phát hành.

    Lệ phí hỗ trợ phản biện, biên tập và xuất bản bài báo trong kỷ yếu Hội nghị: 800.000 VNĐ / 1 bài đăng. Ban biên tập sẽ thông báo danh sách bài được nhận đăng và cách thức nộp tiền sau khi hoàn thành phản biện nội dung bản thảo.